2011. január 27., csütörtök

Az Alapszabály

ALAPSZABÁLY

Az alakulási jegyzőkönyvben név szerint felsorolt alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 2008. december 11-én létrehozták a Kereplő Néptánc Egyesületet.

A Kereplő Néptánc Egyesület 2008. december 11-i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

I.
Az Egyesület adatai

Az Egyesület neve: Kereplő Néptánc Egyesület
Az Egyesület székhelye: Rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf.: 24.)
Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.
Az Egyesület jogi személy.

II.
Az Egyesület célja és feladatai

- A néptánc szervezett formában történő elsajátításának biztosítása.
- A népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő rétsági gyermekek és az őket támogató felnőttek összefogása, tevékenységük segítése, érdekeik érvénye-sítése kulturális életünkben.
- A népi hagyományok és kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, e célból programok, kirándulások szervezése.
- A népművészet valamennyi ágával foglalkozó (népdal, népzene, néptánc, nép-szokások, tárgyi kultúra, népi báb és színjátszás, stb.) magyar és más nemzetiségű gyerekek és felnőttek közötti kapcsolat kiépítése, táborok, találkozók szervezése, megrendezése, azokon való részvétel biztosítása.
- Az Egyesület fenti céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, jogi és magánszemélyekkel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
- Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
- Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III.
Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt, a tagsági viszony az elnökség erről szóló döntése napjától keletkezik.

Az Egyesület tagjának jogai:
– a tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
– a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
– a tag választhat és választható;
– 18 év alatti tag csak életkorához igazodó, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségre választható, de minden esetben rendelkezik szavazati joggal.
– a tag indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– a tag betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti;
- bármely tag az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátol-ja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

2. Pártoló tag lehet az a természetes és jogi személy, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel, és a tagsági viszony megszűnése, a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag – jogi személy esetén képviselője - tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt, a tagsági viszony az elnökség erről szóló döntése napjától keletkezik.

3. Az Egyesület rendes tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.

4. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

5. A tagsági viszony megszűnik:
– a tag halálával,
– az Egyesület megszűnésével,
– a tag kilépésével,
– a tag kizárásával.

6. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül
– azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából, írásbeli felszólítás ellenére, nem fizette meg a tagdíjat.
– azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

A kizárási eljárás során közölni kell az érintett taggal, hogy mit rónak a terhére és részére meg kell adni a védekezés lehetőségét. Nemcsak a vétséget bizonyító, hanem az esetlegesen mentő vagy enyhítő körülményeket is figyelembe kell venni. Az eljárás lezárásakor határozatot kell hozni, az elnökség által hozott, ki-zárással kapcsolatos határozatot az érintett személynek írásban meg kell küldeni. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Kizártnak a tag, a kizárással kapcsolatos határozat jogerőre emelkedésének dátumától tekinthető.
A törvénysértő határozattal szemben az érintett a döntésről való tudomásszer-zéstől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, a kilépés dátuma a lemondó nyilatkozat kézhezvételének napja. Az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről.

7. A tagdíj mindenkori mértékét az Elnökség javaslatára az évi rendes Közgyűlés állapítja meg.

IV.
Az Egyesület szervezete

Az Egyesület szervei:
- A Közgyűlés
- Az Elnökség

1. A Közgyűlés
- az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt.
A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.
A megismételten összehívott közgyűlés kizárólag akkor lehet határozatképes a megjelent tagok számára tekintet nélkül, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében lehet a fentiek szerint határozatképes.
A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

A Közgyűlést össze kell hívni:
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
– ha a Bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.

A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok szá-mától függetlenül, amennyiben erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
– az Alapszabály elfogadása és módosítása;
– tisztségviselők megválasztása;
– tagdíj mértékének megállapítása;
– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
– költségvetés elfogadása
– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés ha-táskörébe utal.

zgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
– az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
– a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.
Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

2. Elnökség
Az Elnökséget az Egyesület tisztségviselői alkotják.
A három tagot a Közgyűlés választja meg 3, azaz három éves időtartamra. Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.

Két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – az Elnökség gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.
Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak.
Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség a kérdést ismét szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén elvetettnek kell tekinteni.

Az Elnökség feladata és hatásköre:
– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
– az Egyesület gazdasági tevékenységével és a költségvetéssel kapcsolatos döntéselőkészítő munka, az éves programok megvitatása és elfogadása;
- Pénzkezelési szabályzat és szervezeti működési szabályzat (szmsz) kialakítása
– az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
– az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.


Az Egyesület tisztségviselői
- Elnök
- Titkár
- Művészeti vezető

1. Az Egyesület Elnöke
Az Egyesület Elnökét 3 éves időtartamra a Közgyűlés választja. Az Elnök tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Az Elnök feladata és hatásköre:
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– az Egyesületet képviselete;
– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
– az Elnökség munkájának irányítása, üléseinek vezetése;
– döntés a hatáskörébe utalt ügyekben;
– az Elnökség üléseinek összehívása;
– az Egyesület gazdálkodásának irányítása;
– utalványozási jog gyakorlása;
– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

2. Az Egyesület titkára
Az Elnököt távollétében a titkár helyettesíti.
Helyettesítés esetén a titkár teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.
Az Egyesület titkárát 3 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
A titkár feladatát képezi a tagok nyilvántartása, illetve gondoskodik az egyesület gazdálkodását érintő minden pénzügyi, számviteli feladatról. E körben beszámolási kötelezettsége van az elnök felé.

3. Az Egyesület Művészeti Vezetője
Az Elnököt távollétében a Művészeti Vezető is helyettesítheti.
Helyettesítés esetén a Művészeti Vezető teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.
Az Egyesület Művészeti Vezetőjét 3 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
A Művészeti Vezető feladatát képezi a Rétsági Kereplő és Aprócska Gyermek Néptáncegyüttesek próbáinak irányítása, fellépéseinek szervezése, az egyesületen belül folyó népművészeti szakmai munka irányítása.
A Művészeti Vezetőnek is beszámolási kötelezettsége van az elnök felé.

V.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg,
- pályázati támogatások,
– magán- és jogi személyek támogatásai,
– rendezvények és egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

6. Az egyesület képviseletére az elnök távollétében a titkár és a művészeti vezető önállóan is jogosultak, de az egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt az Elnökség tagjai közül csak ketten közösen tehetnek.


VI.
Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik:
– ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
– ha feloszlatják,
– ha más szervezettel egyesül,
– ha megszűnését megállapítják.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.

VII.
Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irány-adóak.

Rétság, 2008. december 11.

Dr. Bóna Gyula                  Miklián Enikő                            Kozák Katalin
     elnök                                 titkár                                 művészeti vezető

Nincsenek megjegyzések: